دتکتور مونوکسید کربن co

دتکتورهای مونوکسید کربن 

دتکتور مونوکسید کربن جهت پارکینگ ها مورد استفاده قرار می گیرد

و کاربری آن درحال حاضر بیستر در سیستم های اگزاست فن مشاهده می گردد