اسپرینکلر بالازن:

اسپرینکلر بالازن نوع دیگری از اسپرینکلر ها می باشد که جهت اولیه پاشش آب در آن رو به بالا می باشد و آب پس از برخورد به آن تغییر جهت داده و ناحیه تحت پوشش خود را خاموش می کند.

این نوع از اسپرینکلر ها آب را به سمت بالا به سمت دفع کننده به صورت مقعر اسپری می کنند و الگوی پاشش گنبدی شکل را تولید می کنند. آبپاش های عمودی در جایی نصب شده اند که مانع ایجاد پوشش در سیستم می شوند و در سیستم های لوله خشک با دمای انجماد مواجه هستند.

 

اسپرینکلر بالا زن